การเลือกทำเลที่ตั้ง สำนักงาน โรงงาน

การเลือกทำเลที่ตั้ง สำนักงาน โรงงาน

การวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้ง โรงงานโดยส่วนใหญ่ มักจะพิจารณาเลือกที่ตั้งที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำที่สุด และทำเลที่ตั้งแต่ละแห่งยังสามารถ นำมาเปรียบเทียบกันให้เห็นความได้เปรียบและ เสียเปรียบได้ชัดเจน

ปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งย่อมมี ลำดับความแตกต่าง กันไปตามชนิดและลักษณะของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอีกหลายชนิดที่ไม่สามารถวัดได้แน่นอน เช่น ทัศนคติของชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ การบริการทางสังคม และ สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การมีตำรวจรักษาความปลอดภัย การมีโรงเรียน การมีสวนสาธารณะ การมีโรงพยาบาล การมีตำรวจดับเพลิงเพียงพอ เป็นต้น การพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้ง จึงควรนำปัจจัยทั้งสองมาร่วมพิจารณาด้วยความระมัดระวัง และ ละเอียดถี่ถ้วนอย่างมาก

ใกล้ตลาด

การอยู่ใกล้ตลาดมีส่วนช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าสู่ตลาด ทั้งนี้โดยเฉพาะในเวลาปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าได้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา นอกเหนือจากการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าแล้ว การที่โรงงานตั้งอยู่ใกล้เคียงกับตลาดจะช่วยให้สินค้าได้ถึงมือผู้บริโภค หรือ ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา เช่น โรงงานทำขนมปังจะต้องอยู่ใกล้ตลาดเพื่อมิให้สินค้าเสียก่อนถึงมือลูกค้า เป็นต้น

ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ

การอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ป้อนโรงงาน เพื่อช่วยไม่ให้โรงงานต้องเสียเวลา รอคอยการขนส่งวัตถุดิบ ส่งทันตามกำหนด ซึ่งจะมีผลเสียหายแก่โรงงานอย่างมาก นอกจากเสียเวลาในการรอคอยแล้ว การที่โรงงานอยู่ไกลแหล่งวัตถุดิบจะทำให้โรงงานต้องซื้อสินค้าในราคาแพงขึ้นตามระยะทางที่เพิ่มากขึ้น เช่น โรงปูนซิเมนต์ โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ นม ผลไม้ เป็นต้น

ความสะดวกในการขนส่งและการติต่อสื่อสารในบริเวณนั้น

ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด การขนส่งมีความสำคัญสูง และมักจะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก่อนปัจจัยอื่น ทั้งนี้ โรงงานต้องพิจารณาถึงเส้นทางเดินรถ เรือ และ เครื่องบินว่าจะสามารถเข้าถึงบริเวณดังกล่าวได้เพียงไร จะยังเกิดความสะดวกหรือไม่ และสามารถส่งถึงในเวลาที่กำหนดได้หรือไม่ รวมไปถึงเรื่องของการติดต่อกับลูกค้า

ความพร้อมในเรื่องแรงงานที่มีความชำนาญเฉพาะอย่าง

โรงงานต้องพิจารณาถึงความพร้อมของแรงงานที่มีความชำนาญในอุตสาหกรรมของตนว่ามีเพียงพอหรือไม่ การเลือกเขตที่มีแรงงานซึ่งมีความชำนาญในอุตสาหกรรมของตนจะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่านในการฝึกอบรม

ความสะดวกในเรื่องไฟฟ้า น้ำประปา และเชื้อเพลิง

ระบบไฟฟ้า น้ำประปา เชื้อเพลิง คูระบายน้ำ ระบบกำจัดน้ำเสีย ล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการผลิตสินค้าอย่างยิ่ง การขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นจะทำสห้การผลติต้องล่าช้า หรือ ต้องปิดกิจจการไป  นอกเหนือจากความสำคัญของปัจจัยเหล่านี้ที่มีต่อการผลิตสินค้าแล้ว ปัจจัยดังกล่าวยังมีความสำคัญต่อทุกคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานนั้น เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ ฯลฯ อีกด้วย

ความเหมาะสมในสภาพภูมิอากาศ หรือ สิ่งแวดล้อมในเขตนั้น ๆ

สภาพภูมิอากาศเป็นส่วนที่สำคัญต่อโรงงานอย่างมาก โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าบางอย่าง ซึ่งต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสม การที่อุณหภูมิ ไม่ถูกต้องกับการผลิตสินค้าดังกล่าว จะทำให้สินค้าที่ผลิตขึ้น เสียหายได้ ดังนั้นควรจะเลือกทำเลที่ตั้งที่มีสภาพภูมิอากาศปากลาง คือ ไม่หนาวจัด และ ร้อนจัด และไม่มีฝนตกชุก จนเกินไป

ฐานความเป็นอยู่ของประชากรในเขตนั้นๆ

ในเรื่องฐานความเป็นอยู่ขนาด และ ความหนาแน่น ตลอดจนเชื้อชาติของประชากรในบริเวณดังกล่าวจำเป็นต้องนำมาพิจารณา ทั้งนี้เพราะจมีผลต่อโรงงานได้ในอนาคต เช่น ขนาดของตลาดสินค้าในอนาคต การขยายโรงงานในอนาคต ฯลฯ

ที่ดิน

ที่ดินที่จะเป็นที่ตั้งของโรงงานควรเป็นสถานที่ที่มีความกว้างขวางเพียงพอ ซึ่งอาจจะใช้สำหรับเป็นที่จอดรถของผู้ที่มาติดต่อ และ พนักงานของโรงงาน นอกจากนี้แล้ว โรงงานควรจะเตรียมที่ว่างสำหรับการขยายในอนาคตด้วย

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : 4wengineering