Chatsittichai Civil Website บริษัท ฉัตรสิทธิ์ติชัย การโยธา จำกัด :  รับต่อเติมบ้าน พระราม2 สร้างบ้านผู้สูงอายุ รับเหมาต่อเติมบ้าน รับต่อเติมบ้าน บางใหญ่  รับสร้างบ้านสมุทรปราการ รับต่อเติมบ้าน บางบัวทอง
Q : กู้ซื้อบ้าน คอนโด ผู้ซื้อต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
A : สำหรับกรณีกู้เงินซื้อบ้าน คอนโดฯ ทั่วไป สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นกู้ก็ดังนี้ 

 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาใบจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและนามสกุลกรณีเคยมีการเปลี่ยนชื่อ

4. สำเนาทะเบียนสมรส

5. สำเนาทะเบียนหย่า

6. สำเนามรณะบัตรของคู่สมรส

7. ใบแจ้งความแยกกัน (หากไม่ได้อยู่ในกรณีไหนก็ไม่ต้องเตรียมสำเนาเหล่านั้นไป)

8. หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน

9. ใบแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

10. ทวิ 50 สำหรับพนักงานประจำ หรือ ภ.ง.ด. 90/91 สำหรับผู้ประกอบการ

11. สำเนาด้านหน้า ด้านหลัง ของโฉนดที่อยู่อาศัยที่จะซื้อ

12. สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช. 2)

13. แผนที่ตั้งโดยสังเขปของอสังหาริมทรัพย์

14. รูปถ่ายของอสังหาริมทรัพย์

15. สัญญาจะซื้อจะขาย

16. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้จะขาย (บ้าน คอนโดฯ มือสอง)